Kontakt

Kontakt

Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Adres rejestrowy:

ul. Kaden Bandrowskiego 7/21
01–493 Warszawa

Anna Długołęcka
+48534 464 455
 fundacjawcp@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność w gabinetach na terenie różnych dzielnic Warszawy. Warsztaty realizujemy w przestrzeniach nieodpłatnie udostępnianych przez Miasto Warszawa.

NIP: 9512383049
KRS: 0000519760
REGON: 147396308
Fundusz Założycielski 1000 PLN

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych podanych w przesyłanej do Fundacji wiadomości (np. za pośrednictwem maila lub telefonu) jest Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii, ul. Kaden Bandrowskiego 7/21, 01–493 Warszawa, tel: +48788142181, e-mail: fundacjawcp@gmail.com.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu obsługi korespondencji, który to cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli w ramach przesyłanej korespondencji przekazujesz nam dane wrażliwe np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy objętej korespondencją, chyba że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między nami w wyniku nawiązanej korespondencji. Dane osobowe zgromadzone w skrzynce pocztowej będą przechowywane przez okres archiwizacji korespondencji mailowej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Jeżeli przekazujesz nam dane wrażliwe – zastanów się w jakim zakresie chcesz nam je przekazać. Co do zasady nie potrzebujemy wielu informacji, żebyśmy mogli zapewnić Ci wsparcie. Wystarczy, że przekażesz nam swoje imię i nazwisko oraz informację na jaką chorobę cierpisz Ty lub członek Twojej rodziny. Taka informacja służy ocenie zasadności złożonej przez Ciebie prośby dotyczącej zapewnienia Ci wsparcia specjalisty terapeuty czy psychologa, jak również jest dla nas przydatna w doborze dla Ciebie odpowiedniego terapeuty/psychologa. Nie zbieramy od Ciebie żadnych zaświadczeń dotyczących Twojego stanu zdrowia ani żadnych innych szczegółowych informacji na ten temat.
  5. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
  6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.
  7. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak psycholodzy i psychoterapeuci na potrzeby przeprowadzenia procesu psychoterapeutycznego lub udzielenia pomocy psychologicznej. Dane te będą przekazywane pod warunkiem, że będzie to wynikało z charakteru sprawy, której dotyczy korespondencja i po uprzednim uzgodnieniu z Tobą takiego postępowania. W innych przypadkach, co do zasady, nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom. Mamy prawo ujawnienia wybranych informacji Ciebie dotyczących właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.